DatasheetsPDF.com

RF. CCM1601 Datasheet

DatasheetsPDF.com

RF. CCM1601 Datasheet
CCM1601 RF. Datasheet pdf. Equivalent

Part

CCM1601

Description

RFFeature


/ RF ϥΠϯϑΟϧλ ࣮ʹอ‫͠ޢ‬ ·ͨ‫ثػ‬ϊΠζ͔ΒϥΠϯΛอ‫ ͢·͠ޢ‬ɻSγϦʔζ: SγϦʔζͷRFI ‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ ੒ޭΛऩ ΊͨϥΠϯ͔Β઀஍ͷ‫ׯ‬ব‫ڋ ઈϑΟϧλΛɺϥΠϯ͔ΒϥΠϯͷϊΠ ζͱա౓ిѹͷ௿‫ʹݮ‬ઃ‫͞ܭ ‬ Εͨ௥Ճճ࿏ʹ૊߹Θͤͨ΋ͷͰ͢ ɻSKγϦʔζ: ͜ͷγϦʔζͷRFIి‫ݯ ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺถࠃͷFCC࢓༷ɺ ͓ΑͼϤʔϩούͷCISPAR࢓༷Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δ‫ثػ‬ͷ఻ಋϊΠζΛ‫ڐ‬༰‫ʹ౓ݶ‬௿‫͢ݮ‬ΔͨΊʹઃ‫͞ܭ‬Ε ͨ΋ͷͰ͢ɻTγϦʔζ: ͜ΕΒͷRFIి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ༏ΕͨίϞϯϞʔυ͓Αͼߴ౓ͳࠩಈϞʔυ‫ݮ‬ ਰ౓Λఏ‫͢ڙ‬ΔɺQγϦʔζϑΟϧλʹ͙࣍੡඼Ͱ͢ɻUγϦʔζ: UγϦʔζ͸ɺి‫ݯ‬ϑΝΫλʹิਖ਼͞Εͨ ి‫ʹݯ‬.
Manufacture

Tyco

Datasheet
Download CCM1601 Datasheet


Tyco CCM1601

CCM1601; ൐͏RFIχʔζΛຬͨͨ͢Ίʹઃ‫͞ܭ Ε·ͨ͠ɻ͜ͷߴੑೳϑΟϧλ͸ɺి ‫ݯ‬ͷΠϯϐʔμϯεಛੑΛ ෆҰ ͤ͞ΔߴΠϯϐʔμϯεճ࿏Λఏ‫͢ ·͠ڙ‬ɻV͓ΑͼWγϦʔζ: ͜ΕΒͷRF Iి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ ϥΠϯ͔ Β‫఻ʹثػ‬ಋ͞ΕΔ‫ׯ‬বɺ ಛʹϥΠϯ͔ΒϥΠϯͷϊΠζ΍ա౓ి ѹʹΑͬͯൃੜ͢Δ‫ނ‬ো͔Β‫ ػ‬ Λอ‫͢·͠ޢ‬ɻ WγϦʔζ͸ɺߴप೾਺Ͱ༏Εͨ཈੍‫ػ‬ೳΛఏ‫͢ڙ‬Δ2ஈ֊ߏ଄ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻEDPγϦʔζ: ͜ΕΒͷRFIి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺϥΠϯ͔ΒϥΠϯ΁ͷอ‫ޢ‬Λ͞Βʹඞཁͱ͢Δ༻్ʹ͓͍ͯɺվળ͞Ε ͨࠩಈϞʔυੑೳΛఏ‫͢·͠ڙ‬ɻEOPγϦʔζ: ‫ײ‬डੑΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͍ͯɺίϞϯϞʔυ͓Αͼࠩಈ ϞʔυͷϊΠζͷ྆ํΛޮՌతʹഉআ͢Δ൚༻ϑΟϧλͰ͢ɻXγϦʔ.


Tyco CCM1601

ζ: ͜ͷγϦʔζ͸ɺ΄ͱΜͲͷσδ λϧ ݯి( ثػ‬ͷεΠονϯάΛ‫ؚ Ή) ΛFCC Part 15JɺΫϥεBͷ఻ಋੑ ์੍ࣹ‫ݶ‬஋ʹ४‫ͤ͞ڌ‬Δ ઃ‫ͬͳʹܭ‬ ͍ͯ·͢ɻZγϦʔζ: ΄ͱΜͲͷσδλϧ‫ݯి( ثػ‬ͷε ΠονϯάΛ‫ؚ‬Ή) ΛEN55022ɺϨϕ ϧB (͓ΑͼFCC ύʔτ15JɺΫϥεB) ͷ ಋੑ์ࣹͷ੍‫ݶ‬஋ʹ४‫ͤ ͞ڌ‬Δઃ‫͢·͍ͯͬͳʹܭ‬ɻNγϦʔζ: NγϦʔζͷRFIϑΟ ϧλ͸ɺ͍͍ͨͯͷσδλϧ‫( ثػ‬ಛʹి‫ݯ‬ͷεΠονϯά) ʹɺ10KHz ~ 30MHzͷप೾਺ൣғʹ͓͍ͯ༏Εͨ ίϞϯϞʔυ‫ݮ‬ਰ౓Λఏ‫͢·͠ڙ‬ɻ Ձ֨ 25 27107 24357 28157 26115 29149 45141 44716 28865 26285 30028 276.


Tyco CCM1601

18 30482 53222 34593 32296 28553 26115 6 6889 151472 43213 69980 53846 53704 263 13 89035 31191 37032 31729 33459 49990 50472 57787 108288 33657 35756 78203 16 2956 101624 151047 44801 48062 45198 47 438 115065 56256 49536 49933 49054 5886 5 58865 69328 153259 111577 134176 1486 09 90424 130603 130603 171860 137295 11 5008 66521 75056 160348 70094 70094 804 43 163892 Corcom ඼.

Part

CCM1601

Description

RFFeature


/ RF ϥΠϯϑΟϧλ ࣮ʹอ‫͠ޢ‬ ·ͨ‫ثػ‬ϊΠζ͔ΒϥΠϯΛอ‫ ͢·͠ޢ‬ɻSγϦʔζ: SγϦʔζͷRFI ‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ ੒ޭΛऩ ΊͨϥΠϯ͔Β઀஍ͷ‫ׯ‬ব‫ڋ ઈϑΟϧλΛɺϥΠϯ͔ΒϥΠϯͷϊΠ ζͱա౓ిѹͷ௿‫ʹݮ‬ઃ‫͞ܭ ‬ Εͨ௥Ճճ࿏ʹ૊߹Θͤͨ΋ͷͰ͢ ɻSKγϦʔζ: ͜ͷγϦʔζͷRFIి‫ݯ ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺถࠃͷFCC࢓༷ɺ ͓ΑͼϤʔϩούͷCISPAR࢓༷Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δ‫ثػ‬ͷ఻ಋϊΠζΛ‫ڐ‬༰‫ʹ౓ݶ‬௿‫͢ݮ‬ΔͨΊʹઃ‫͞ܭ‬Ε ͨ΋ͷͰ͢ɻTγϦʔζ: ͜ΕΒͷRFIి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ༏ΕͨίϞϯϞʔυ͓Αͼߴ౓ͳࠩಈϞʔυ‫ݮ‬ ਰ౓Λఏ‫͢ڙ‬ΔɺQγϦʔζϑΟϧλʹ͙࣍੡඼Ͱ͢ɻUγϦʔζ: UγϦʔζ͸ɺి‫ݯ‬ϑΝΫλʹิਖ਼͞Εͨ ి‫ʹݯ‬.
Manufacture

Tyco

Datasheet
Download CCM1601 Datasheet
 CCM1601
/ RF ϥΠϯϑΟϧλ
BγϦʔζ: ͜ΕΒͷ൚༻ίϞϯϞʔυRFIిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺϥΠϯ͔Β઀஍ͷϊΠζͷޮՌతͳRFI੍ ࣮ʹอޢ͠ɺ·ͨػثϊΠζ͔ΒϥΠϯΛอޢ͠·͢ɻSγϦʔζ: SγϦʔζͷRFIిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ
ޚΛɺ௿ίετͳখܕαΠζͰఏڙ͠·͢ɻEPγϦʔζ: EP/VPγϦʔζͷRFIϑΟϧλ͸ɺϤʔϩούͷ ੒ޭΛऩΊͨϥΠϯ͔Β઀஍ͷׯবڋઈϑΟϧλΛɺϥΠϯ͔ΒϥΠϯͷϊΠζͱա౓ిѹͷ௿ݮʹઃܭ͞
CISPARཁ݅ɺถࠃͷFCC࢓༷Λຬͨ͢ඞཁͷ͋Δػثͷ఻ಋϊΠζΛɺڐ༰੍ݶ஋ʹ௿ݮ͢ΔͨΊʹ։ൃ͞Ε Εͨ௥Ճճ࿏ʹ૊߹Θͤͨ΋ͷͰ͢ɻSKγϦʔζ: ͜ͷγϦʔζͷRFIిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺถࠃͷFCC࢓༷ɺ
·ͨ͠ɻHγϦʔζ: HγϦʔζ͸ɺϔϧεέΞ༻్ʹಛผʹ։ൃ͞Εͨ΋ͷͰ͢ɻ͜ΕΒͷ੡඼͸ɺױऀͷ ͓ΑͼϤʔϩούͷCISPAR࢓༷Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δػثͷ఻ಋϊΠζΛڐ༰ݶ౓ʹ௿ݮ͢ΔͨΊʹઃܭ͞Ε
࣏ྍ༻ػث͓ΑͼͦΕҎ֎ͷػثͷ࢖༻ʹ࠷దͰ͢ɻ࿙Εిྲྀ͕ۃΊͯ௿͘ɺUL544͓ΑͼCSA 22.2ͷϔϧε ͨ΋ͷͰ͢ɻTγϦʔζ: ͜ΕΒͷRFIిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ༏ΕͨίϞϯϞʔυ͓Αͼߴ౓ͳࠩಈϞʔυݮ
έΞ࢓༷ʹ४ڌ͍ͯ͠·͢ɻHTγϦʔζ: ͜ͷγϦʔζͷిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺIEC601͓ΑͼUL544ͷױऀ ਰ౓Λఏڙ͢ΔɺQγϦʔζϑΟϧλʹ͙࣍੡඼Ͱ͢ɻUγϦʔζ: UγϦʔζ͸ɺిݯϑΝΫλʹิਖ਼͞Εͨ
઀ଓػثͷ৔߹͸प೾਺ൣғ͕10KHzʙ30MHzͷRFIϊΠζɺ·ͨ࿙Εిྲྀʹ଱͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͦͷଞͷ͋ ిݯʹ൐͏RFIχʔζΛຬͨͨ͢Ίʹઃܭ͞Ε·ͨ͠ɻ͜ͷߴੑೳϑΟϧλ͸ɺిݯͷΠϯϐʔμϯεಛੑΛ
ΒΏΔిࢠػثͷRFIϊΠζʹɺ༏ΕͨίϞϯϞʔυ͓Αͼߴ౓ͳࠩಈϞʔυͷݮਰΛఏڙ͠·͢ɻKγϦʔζ: ෆҰகͤ͞ΔߴΠϯϐʔμϯεճ࿏Λఏڙ͠·͢ɻV͓ΑͼWγϦʔζ: ͜ΕΒͷRFIిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ
͜ΕΒͷిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ൚༻ͷίϞϯϞʔυ͓ΑͼࠩಈϞʔυϑΟϧλͰ͢ɻϥΠϯ͔ΒϥΠϯɺ ϥΠϯ͔Βػثʹ఻ಋ͞ΕΔׯবɺಛʹϥΠϯ͔ΒϥΠϯͷϊΠζ΍ա౓ిѹʹΑͬͯൃੜ͢Δނো͔Βػث
·ͨϥΠϯ͔Β઀஍ͷRFIׯবΛޮՌతʹ੍ޚ͠·͢ɻύϧεɺ࿈ଓɺ͓Αͼ/·ͨ͸அଓRFIׯব͕ଘࡏ͢Δ Λอޢ͠·͢ɻ WγϦʔζ͸ɺߴप೾਺Ͱ༏Εͨ཈੍ػೳΛఏڙ͢Δ2ஈ֊ߏ଄ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻEDPγϦʔζ:
༻్ʹಛʹద͍ͯ͠·͢ɻMVγϦʔζ: ͜ͷγϦʔζ͸ɺUL2601ͷ࿙Εిྲྀཁ݅Λຬͨ͠ͳ͕Βɺҩྍ༻్ ͜ΕΒͷRFIిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺϥΠϯ͔ΒϥΠϯ΁ͷอޢΛ͞Βʹඞཁͱ͢Δ༻్ʹ͓͍ͯɺվળ͞Ε
ʹ͓͍ͯ૿Ճ͚ͭͮ͠ΔϊΠζن੍΁ͷҩྍϑΟϧλͷ४ڌχʔζʹԠ͑·͢ɻQγϦʔζ: ిݯͷεΠον ͨࠩಈϞʔυੑೳΛఏڙ͠·͢ɻEOPγϦʔζ: ײडੑΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͍ͯɺίϞϯϞʔυ͓Αͼࠩಈ
ϯά༻ʹಛʹ։ൃ͞ΕͨRFIిݯϥΠϯϑΟϧλͰ͢ɻҩྍ༻్ʹ͓͍ͯɺUL2601ͷ࿙Εిྲྀཁ݅Λຬͨ͢ͱ ϞʔυͷϊΠζͷ྆ํΛޮՌతʹഉআ͢Δ൚༻ϑΟϧλͰ͢ɻXγϦʔζ: ͜ͷγϦʔζ͸ɺ΄ͱΜͲͷσδ
ಉ࣌ʹɺ఻ಋੑ์ࣹͷ׬શ੍ޚΛ͜ͷϥΠϯϑΟϧλҰͭͰ࣮ݱͰ͖ΔΑ͏ʹઃܭ͞Ε͍ͯ·͢ɻQγϦʔζ: λϧػث (ిݯͷεΠονϯάΛؚΉ) ΛFCC Part 15JɺΫϥεBͷ఻ಋੑ์੍ࣹݶ஋ʹ४ڌͤ͞Δઃܭʹͳͬ
ిݯͷεΠονϯά༻ͷಛʹ։ൃ͞ΕͨRFIిݯϥΠϯϑΟϧλͰ͢ɻ10KHz·Ͱ఻ಋੑ์ࣹΛ׬શ੍ޚ͢Δ ͍ͯ·͢ɻZγϦʔζ: ΄ͱΜͲͷσδλϧػث (ిݯͷεΠονϯάΛؚΉ) ΛEN55022ɺϨϕϧB (͓ΑͼFCC
ͨΊʹ͜ͷϥΠϯϑΟϧλҰͭͰ࣮ݱͰ͖ΔΑ͏ʹઃܭ͞Ε͍ͯ·͢ɻRγϦʔζ: ͜ΕΒͷσϡΞϧTηΫγϣ ύʔτ15JɺΫϥεB) ͷ఻ಋੑ์ࣹͷ੍ݶ஋ʹ४ڌͤ͞Δઃܭʹͳ͍ͬͯ·͢ɻNγϦʔζ: NγϦʔζͷRFIϑΟ
ϯRFIిݯϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ࠷ߴͷੑೳΛଥ౰ͳίετͰఏڙ͠·͢ɻϊΠζͷߴ͍RFI؀ڥ͕ଘࡏ͢ΔΠϯ ϧλ͸ɺ͍͍ͨͯͷσδλϧػث (ಛʹిݯͷεΠονϯά) ʹɺ10KHz ~ 30MHzͷप೾਺ൣғʹ͓͍ͯ༏Εͨ
ϐʔμϯεෛՙʹద͍ͯ͠·͢ɻύϧεɺ࿈ଓɺ͓Αͼ/·ͨ͸அଓׯবΛ੍ޚ͠ɺిݯϊΠζ͔ΒػثΛ֬ ίϞϯϞʔυݮਰ౓Λఏڙ͠·͢ɻ
ఆ֨ిྲྀ
120 V (A)
1
2
3
15
10
20
20
1
10
2
3
5
10
4 20
6
1
3
6
1
3
2
3
10
5
3
6
5
2
3
16
26
2
3
1
5
10
20
20
4
20
30
10
2
5
2 10
2 10
2
3
6
2
3
2
5
10
20
10
2
95
10
3
2
6
10
20
2 20
7
30
40
6
2 10
10
3 15
8 6.5
2 6.5
2
6
10
3 20
3
26
10
3 20
୺ࢠ
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
഑ઢϦʔυ
഑ઢϦʔυ
഑ઢϦʔυ
഑ઢϦʔυ
഑ઢϦʔυ
ελου
ج൘
ج൘
ج൘
ج൘
Faston
Faston
ج൘
ج൘
ج൘
ج൘
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
ελου
ελου
഑ઢϦʔυ
഑ઢϦʔυ
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
ελου
഑ઢϦʔυ
഑ઢϦʔυ
഑ઢϦʔυ
Faston
Faston
Faston
Faston
ελου
ελου
ελου
Faston
Faston
Faston
Faston
6EUP PCB
6EU1 Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
Faston
ੇ๏ (mm)
Digi-Key
A BC D
඼൪
1
γϦʔζB — ϥΠϯϑΟϧλ
57.15 46.23 16.76 53.98
CCM1300-ND
1550
57.15 46.23 16.76 53.98
CCM1301-ND
1394
66.29 46.23 19.81 53.98
CCM1302-ND
1611
66.29 46.23 19.81 53.98
CCM1303-ND
1493
66.29 46.23 29.46 53.98
CCM1304-ND
1667
85.30 52.60 29.50 60.33
CCM1634-ND
2583
85.34 52.58 29.46 60.33
CCM1305-ND
2558
24.38 46.23 16.76 53.98
CCM1310-ND
1650
24.38 46.23 16.76 53.98
CCM1311-ND
1504
33.53 46.23 19.81 53.98
CCM1312-ND
1717
33.53 46.23 19.81 53.98
CCM1313-ND
1581
33.53 46.23 29.46 53.98
CCM1314-ND
1744
87.88 52.58 29.46 60.33
CCM1321-ND
3043
γϦʔζEDP — ൚༻ΞϓϦέʔγϣϯ
36.58 31.50 24.13 —
CCM1364-ND
1978
36.58 31.50 24.13 —
CCM1365-ND
1848
γϦʔζEOP — ൚༻ΞϓϦέʔγϣϯ
36.58 31.50 19.81 —
CCM1366-ND
1634
36.58 31.50 19.81 —
CCM1367-ND
1493
γϦʔζEP — ిݯϊΠζ཈੍εΠονϯά
97.80 52.60 45.20 74.63
CCM1619-ND
3826
168.10 52.60 70.60 142.88
CCM1644-ND
8663
γϦʔζEXP — ์੍ࣹޚΞϓϦέʔγϣϯ
66.29 28.70 41.15 —
CCM1370-ND
2471
66.29 28.70 44.45 —
CCM1371-ND
4003
γϦʔζEZP — ์੍ࣹޚΞϓϦέʔγϣϯ
66.29 28.70 44.45 —
CCM1368-ND
3080
66.29 28.70 44.45 —
CCM1369-ND
3071
γϦʔζH — ϔϧεέΞػث༻ϥΠϯϑΟϧλ
57.20 46.10 16.70 53.98
CCM1608-ND
1505
γϦʔζHT — ҩྍػث༻ߴੑೳϥΠϯϑΟϧλ
90.40 54.60 46.00 74.63
CCM1606-ND
5093
γϦʔζK — ϥΠϯϑΟϧλ
78.70 52.60 23.10 60.33
CCM1627-ND
1784
78.70 52.60 29.50 60.33
CCM1618-ND
2118
78.70 52.60 29.50 60.33
CCM1613-ND
1815
85.10 52.60 29.50 60.33
CCM1641-ND
1915
85.10 65.00 38.90 74.63
CCM1632-ND
2858
85.10 65.00 38.90 74.63
CCM1633-ND
2887
87.90 65.00 38.90 74.63
CCM1631-ND
3305
135.60 85.90 38.90 95.25
CCM1625-ND
6194
46.00 52.60 23.10 60.33
CCM1626-ND
1924
46.00 52.60 29.50 60.33
CCM1612-ND
2045
γϦʔζMV — ҩྍΞϓϦέʔγϣϯ༻ଟ໨తϥΠϯϑΟϧλ
98.00 52.80 38.90 74.63
CCM1642-ND
4474
γϦʔζN — ిݯεΠονϯά༻ߴੑೳϥΠϯϑΟϧλ
119.10 57.70 45.70 103.20
CCM1649-ND
9321
γϦʔζQ — ిݯ์ࣹΛ10kHzʹ௿ݮ͢ΔϥΠϯϑΟϧλ
97.80 52.60 45.20 74.63
CCM1651-ND
5813
126.50 57.70 45.70 103.20
CCM1605-ND
8640
γϦʔζR — ϥΠϯϑΟϧλɺ2ஈ֊ࣜ
85.09 45.97 29.46 60.33
CCM1331-ND
2563
97.79 52.58 29.46 74.63
CCM1332-ND
2750
97.79 52.58 29.46 74.63
CCM1333-ND
2586
97.79 52.58 38.86 74.63
CCM1334-ND
2713
132.84 85.60 38.86 95.25
CCM1335-ND
6582
100.58 52.58 38.86 74.63
CCM1360-ND
3218
52.58 45.97 29.46 60.33
CCM1341-ND
2833
65.02 52.58 29.46 74.63
CCM1343-ND
2856
65.02 52.58 38.86 74.63
CCM1344-ND
2806
γϦʔζS — ์੍ࣹޚ༻ϥΠϯϑΟϧλ
85.30 46.20 29.50 60.33
CCM1617-ND
3367
98.00 52.80 38.90 74.63
CCM1603-ND
3367
98.00 52.80 38.90 74.63
CCM1640-ND
3966
132.80 85.90 38.90 95.25
CCM1648-ND
8767
γϦʔζSK — ϥΠϯϑΟϧλ - ߴੑೳKγϦʔζ
127.30 57.20 45.20 103.20
CCM1630-ND
6382
125.00 79.25 69.85 87.30
CCM1624-ND
7674
152.40 79.25 55.40 88.90
CCM1615-ND
8500
γϦʔζT — ిݯεΠονϯά༻ߴੑೳϥΠϯϑΟϧλ
90.40 54.60 46.00 74.63
CCM1604-ND
5172
119.10 57.70 45.70 103.20
CCM1643-ND
7471
119.10 57.70 45.70 103.20
CCM1639-ND
7471
138.40 79.20 55.40 88.90
CCM1635-ND
9829
γϦʔζU — ిݯϑΝΫλิਖ਼ిݯ༻
119.38 63.75 30.99 —
CCM1362-ND
7853
125.73 57.66 45.72 103.12
CCM1363-ND
6578
γϦʔζV — ์੍ࣹޚ༻ϥΠϯϑΟϧλ
98.00 52.80 38.90 74.63
CCM1602-ND
3806
98.00 52.80 38.90 74.63
CCM1638-ND
4293
132.80 85.90 38.90 95.25
CCM1629-ND
9172
γϦʔζW — ์੍ࣹޚ༻ϥΠϯϑΟϧλɺ2ஈ֊ࣜ
85.30 46.20 32.50 60.33
CCM1616-ND
4009
98.00 52.80 38.90 74.63
CCM1601-ND
4009
98.00 52.80 38.90 74.63
CCM1637-ND
4600
132.80 85.90 38.90 95.25
CCM1628-ND
9375
Ձ֨
25
27107
24357
28157
26115
29149
45141
44716
28865
26285
30028
27618
30482
53222
34593
32296
28553
26115
66889
151472
43213
69980
53846
53704
26313
89035
31191
37032
31729
33459
49990
50472
57787
108288
33657
35756
78203
162956
101624
151047
44801
48062
45198
47438
115065
56256
49536
49933
49054
58865
58865
69328
153259
111577
134176
148609
90424
130603
130603
171860
137295
115008
66521
75056
160348
70094
70094
80443
163892
100
90509
81322
94025
87107
97314
150849
149374
96407
87901
100263
92324
101851
177729
115575
107976
95500
87107
223324
505854
144384
233759
179884
179317
87901
297275
104233
123741
105934
111832
166954
168542
192927
361695
112399
119431
261206
544189
339466
504607
149601
160489
151075
158448
384380
187824
165366
166841
163892
196557
196557
231490
511866
372699
448124
496213
302037
436214
436214
573906
458557
384154
222190
250657
535569
234099
234099
268692
547477
Corcom
඼൪
1VB1
2VB1
3VB1
5VB1
10VB1
20EB1
20VB1
1VB3
2VB3
3VB3
5VB3
10VB3
20VB6
1EDP
3EDP
1EOP
3EOP
3EP1
10EP1
3EXP
6EXP
2EZP
3EZP
6EH1
6EHT1
2VK1
3VK1
5VK1
10VK1
20VK1
20EK1
20VK6
30VK6
2VK3
5VK3
10MV1
10VN1
3EQ1
6EQ1
2VR1
3VR1
5VR1
10VR1
20VR1
10VR6
2VR3
5VR3
10VR3
3VS1
6VS1
10VS1
20VS1
20VSK6
30VSK6
40VSK6
6ET1
10ET1
10VT1
15ET1
6EUP
6EU1
6VV1
10VV1
20VV1
3VW1
6VW1
10VW1
20VW1
1
D
B
2
A
D
A
3
D
A
4
D
DVE
+
S
C
DVE
+
S
B
C
B
DVE C
B
5
A
C
A
B
3.12
7
DVE
DVE
+
S
C
6
A
C
B
8.89
DVE
DB
A
8
B
A
9
A
D
10
D
C
DVE
3.56
9.91
C
DVE
DVE
+
S
B
C
B
A
DVE
+
S
C
D
710 (T041)
Ձ֨͸શͯ೔ຊԁͰɺؔ੫ͱ஥հख਺ྉؚ͕·Ε͍ͯ·͢ɻ
KBQBOEJHJLFZDPNϑϦʔμΠΞϧ'BYɿ
(J042) 737
Recommended third-party CCM1601 Datasheet@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)